Blog

Blog má len informatívny charakter a neslúži ako priamy návod na použitie. 

Je rozčlenený na nasledovné články. 

Pre laickú verejnosť je určený najmä článok Známe spôsoby aplikácie koloidného striebra. V ČR sa výskumu koloidného striebra intenzívne venuje katedra fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, ktorá už publikovala množstvo odborných článkov, diplomových prác a habilitačnú prácu, v spolupráci s Mikrobiologickým ústavom Lekárskej fakulty tejto univerzity. Zoznam prameňov a odporúčané literatúry je uvedený na konci výpisu článkov. Citácie, komentované obrázky, tabuľky a grafy sú doplnené číselnými odkazy.

 

Journal of Nanobiotechnology je odborný časopis, ktorý umožňuje otvorený prístup a komunikáciu o vedeckom a technologickom pokroku v oblasti medicíny a biológie s dôrazom na ich rozhrania nanoscale prírodných vied. Časopis zoznamuje biomedicínske vedce a medzinárodné podnikateľské komunity biotechnológie s najnovším vývojom v rastúcej oblasti...

Už v staroveku, v období antiky, boli známe účinky kovového striebra na vodu. Alexander Veľký pri svojom ťažení na východ viezol so sebou zásoby pitnej vody v strieborných nádobách, v ktorých sa nekazila. Ľudia dlhú dobu nepoznali pravej príčiny tohto javu, až s objavom mikroorganizmov sa prišlo na to, že striebro je pre väčšinu z nich smrteľne...

Niektoré pramene uvádzajú, že sa koloidné striebro podieľa na dozrievaní T-buniek, jednej z najdôležitejších zložiek imunitného systému. Mimo to vo forme častíc s veľkosťou 10 na -9 mm striebro ľahko preniká do krvného obehu, čo je zvlášť významné pre jeho doplnenie v tele, kde pri kontakte umŕtvuje choroboplodné vírusy, baktérie, huby a plesne....

Známe je vykonávať výplachy úst - odstraňuje mimo iného pach z úst, ničí baktérie zubného povlaku. Veľmi účinné je kloktanie a výplach nosových dutín koloidným striebrom.

Pravé koloidné striebro je vodná disperzia nanočastíc striebra (vo vode jemne rozptýlené čiastočky striebra veľmi malých rozmerov, rádovo v nm (0,000001 mm) len s nepatrným obsahom, alebo úplne bez prítomnosti iónov striebra Ag+. Na snímke z transmisného elektrónového mikroskopu, publikovanej prof. A. Barronom a kol. je vidieť ich skutočný vzhľad a...

Nanočastice striebra majú tendenciu zhlukovať sa do väčších celkov - klastrov, čo znižuje ich učinnú plochu pre pôsobenie na baktérie. Ako vyzerajú takéto zhluky je možné vidieť na záberoch z elektrónového mikroskopu, ktoré publikovali Shrivastava et al. (42). Na snímkoch je zároveň ukážka pôsobenia takýchto klastrov na baktérie Escherichia coli....

Cit.(4) : Vykonané in vitro štúdie antimikrobiálnej aktivity nanočastíc striebra preukázali vysokú bakteriostatickú a fungistatickú aktivitu pri veľmi nízkych koncentráciách (1 µg.ml-1 až 10 µg.ml-1, čiže 1 až 10 ppm), ktoré súčastne nevykazujú akútnu cytotoxicitu voči bunkám cicavcov, ktorá bola stanovená pri koncentráciách vyšších ako 30 µg.ml-1,...

Výskumom bolo zistené, že na mikrobiocídnu ativitu nanočastíc striebra vplývajú okrem koncentrácie dva hlavné faktory: veľkosť a tvar nanočastíc. Autori (12), (13) uvádzajú, že čím sú nanočastice striebra menšie tým sú mikrobiologicky účinnejšie (lepšie zabíjajú mikroorganizmy). Vplyv tvaru nanočastíc na ich mikrobiocídnu aktivitu skúmali autori...

Cit.(28): Intenzívny rozvoj nanotechnológií prináša nové postupy v prevencii a liečbe infekčných onemocnení vo väčšine klinických odborov, hlavne je významný ich prínos pri zavádzaní nových moderných postupov pri ošetrovaní akútnych i chronických infekcií v rannom štádiu.

© 2017-2022 Róbert Komoráš. Všetky práva vyhradené.
Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma!